Ajudes en la burocràcia i documentació

Triasport també ofereix un servei d'ajuda a clubs, entitats o administracions per tal d'alleugerar la gestió general i del dia a dia. Redacció d'estatuts, tràmits amb les administracions i federacions corresponents, circulars dirigides als usuaris, organització de les revisions metges o sol·licitud de subvencions públiques son alguns dels exemples dels tràmits que pot ajudar a dur a terme Triasport.